Uunituoretta musiikkiterapian vaikuttavuustutkimusta

 In Musiikkiterapia

Edellisessä kirjoituksessani annoin suoraan kysymykseen suoran vastauksen: Kyllä, musiikkiterapiasta on saatavilla tutkimustietoa. Tässä kerron tarkemmin viimeaikaisesta tutkimuksesta.

Itse asiassa musiikkiterapian tutkimusta, myös vaikuttavuustutkimusta, tehdään eri puolilla maailmaa niin runsaasti, että täysin ajan tasalla on nykyisin jo vaikea pysyä. Muutama kuukausi sitten, toukokuussa 2021 kirjoitin musiikkiterapian ja musiikki-interventioiden vaikuttavuudesta syöpäpotilaiden kohderyhmässä. Nyt lokakuussa tutkijaryhmä julkaisi päivitetyn Cochrane-katsauksen (Bradt ym. 2021), jossa todettiin, että edellisen katsauksen (2016) jälkeen oli julkaistu 29 uutta vaikuttavuustutkimusta. Masennustutkimuksia käsittelin helmikuussa 2021 ja muutama viikko sitten julkaistiin viimeisin katsauspäivitys (Gassner ym. 2021).

Systemaattiset katsaukset ja lääketietellinen vaikuttavuusnäyttö

Osa systemaattisista katsauksista käsittelee pelkästään musiikkiterapiaa, osaan on sisällytetty myös musiikki-interventioita.  Musiikkiterapiassa alan ammatillisen koulutuksen suorittanut musiikkiterapeutti käyttää monia erilaisia musiikkiin perustuvia menetelmiä vastatakseen kunkin asiakkaan tai potilaan yksilöllisiin tarpeisiin ja tavoitteisiin. Musiikki-interventiot ovat esimerkiksi hoitohenkilökunnan tarjoamia mahdollisuuksia musiikin kuunteluun.

Lääketieteellisen vaikuttavuuden kriteerit ovat tiukat. Esimerkiksi potilaiden/asiakkaiden tai heidän omaistensa kokemusperäistä tietoa terapian tuomasta avusta, hyödystä tai edistymisestä ei sellaisenaan pidetä riittävänä todisteena vaikuttavuudesta. Edellytetään, että on tehty tarkkojen sääntöjen mukaisia kokeellisia tutkimuksia mieluiten mahdollisimman isoilla koehenkilöjoukoilla. Tuloksia tarkastellaan kriittisesti ja tulkitaan pidättyvästi. Myös sivuvaikutuksista raportoidaan. Musiikkiterapialla ei ole havaittu olevan kielteisiä sivuvaikutuksia. Tutkimusraportin lopussa säännönmukaisesti todetaan, että tutkimusta tarvittaisiin lisää.

Lääketieteellisten kriteerien mukaisen tutkimusnäytön vaatimus asettaa valitettavasti musiikkiterapeuttien asiakasryhmät eriarvoiseen asemaan. Tutkimusta tehdään joistain kohderyhmistä paljon ja jatkuvasti lisää, toisista taas hyvin vähän. Esimerkiksi autismikirjon lapset on suosittu tutkimuskohde. Myös erittäin monet muut lapset ja nuoret hyötyvät musiikkiterapiasta, mutta jostain syystä heitä koskevaa vaikuttavuustutkimusta tehdään tällä hetkellä selvästi vähemmän.

Tässä sitten tarjolla uunituoreita tai melko tuoreita systemaattisia katsauksia musiikkiterapian vaikuttavuudesta. Yksittäisiä tutkimuksia eri kohderyhmistä löytyy toki paljon näiden lisäksi.

Lokakuu 2021: Syöpää sairastavat aikuiset ja lapset

Bradt J, Dileo C, Myers-Coffman K, Biondo J. Music interventions for improving psychological and physical outcomes in people with cancer. Cochrane Database of Systematic Reviews 2021, Issue 10. Art. No.: CD006911. DOI: 10.1002/14651858.CD006911.pub4. Accessed 26 October 2021.

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD006911.pub4/full

Lokakuu 2021: Autismikirjo, dementia, depressio, unettomuus ja skitsofrenia

Lucia Gassner, Monika Geretsegger, Julia Mayer-Ferbas, Effectiveness of music therapy for autism spectrum disorder, dementia, depression, insomnia and schizophrenia: update of systematic reviews, European Journal of Public Health, 2021 ckab042, https://doi.org/10.1093/eurpub/ckab042

https://academic.oup.com/eurpub/advance-article/doi/10.1093/eurpub/ckab042/6378748

Huhtikuu 2021: Lasten ja nuorten autismikirjo ja muut kehitykselliset häiriöt

Mayer-Benarous H, Benarous X, Vonthron F and Cohen D (2021) Music Therapy for Children With Autistic Spectrum Disorder and/or Other Neurodevelopmental Disorders: A Systematic Review. Front. Psychiatry 12:643234. doi: 10.3389/fpsyt.2021.643234

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyt.2021.643234/full

Kevät 2021: Lasten ja aikuisten kommunikaatiohäiriöt

Jamie B Boster, PhD, Alyson M Spitzley, BS, Taylor W Castle, MA, Abby R Jewell, MS, Christina L Corso, MS, John W McCarthy, PhD, Music Improves Social and Participation Outcomes for Individuals With Communication Disorders: A Systematic Review, Journal of Music Therapy, Volume 58, Issue 1, Spring 2021, Pages 12–42, https://doi.org/10.1093/jmt/thaa015

Vaikuttavuustutkimuksen haasteita, esimerkkinä mielenterveyden häiriöt

Viimeisenä poimin tähän mukaan kartoittavan katsauksen maaliskuulta 2021, jossa tutkijoiden tarkoituksena on selvittää musiikkipohjaisten menetelmien vaikuttavuutta erilaisten mielenterveyshäiriöiden hoidossa. Katsaus kuvaa osuvasti musiikkiterapiatutkimuksen haasteita painotettaessa lääketieteellisen vaikuttavuusnäytön vaatimuksia.  

Golden TL, Springs S, Kimmel HJ, Gupta S, Tiedemann A, Sandu CC and Magsamen S (2021) The Use of Music in the Treatment and Management of Serious Mental Illness: A Global Scoping Review of the Literature. Front. Psychol. 12:649840. doi: 10.3389/fpsyg.2021.649840 https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2021.649840/full

Tutkijaryhmän viitekehys ja tarkastelukulma on vahvasti lääketieteellinen. Tutkijoiden kiinnostuksen kohteena oli tässä katsauksessa musiikin käyttö, joten he fokusoivat musiikkia sisältäviin menetelmiin (riippumatta siitä kuka niitä toteuttaa ja missä kontekstissa). Menetelmät hahmotettiin ikään kuin erillisinä toimenpiteinä tai ”käsittelyinä”, joita kohdistetaan potilaisiin tai asiakkaisiin. Tästä näkökulmasta tarkasteltuna katsaukseen hyväksytyt tutkimukset sisälsivät tutkijoiden mielestä aivan liian heterogeenistä ja epätarkkaa tietoa, jotta johtopäätöksiä eri menetelmien suoraviivaisista vaikutuksista erilaisiin mielenterveyden häiriöihin voisi tehdä. Lähtökohta huomioiden lopputulos oli ennakoitavissa.

Kriittisyydestään huolimatta tämän katsauksen laatineet tutkijat suhtautuvat myönteisesti musiikin käyttöön hoidossa ja kuntoutuksessa ja toteavat, että monissa tutkimuksissa on saatu lupaavia tuloksia. Tulevia tutkimuksia varten he esittävät lukuisia parannusehdotuksia, kuinka tuottaa heidän toivomaansa täsmätietoa eri menetelmistä tarkkaan määriteltyjä ja rajattuja koeasetelmia käyttäen.

Musiikkiterapeuttina näen kuitenkin oman työni erityisenä vahvuutena mahdollisuuden käyttää joustavasti eri menetelmiä kunkin asiakkaan senhetkiset yksilölliset tarpeet, tavoitteet ja motivaatio huomioiden. Musiikkiterapiassa kyse on aina myös terapiasuhteesta ja terapiaprosessista, ei pelkästään menetelmien valitsemisesta.

Recent Posts

Leave a Comment

Start typing and press Enter to search

Send this to a friend